ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulamin biblioteki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Regulamin korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu

§ 1
Przepisy ogólne
 1. Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami, zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną oraz prowadzi działalność promocyjną, w tym zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej dla wszystkich grup wiekowych.
 2. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas działy i filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów, szkoleń pracowników lub innych ważnych przyczyn.
 3. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników są umieszczane na stronie www.bibliotekamorag.pl, oraz w poszczególnych działach i filiach na tablicy ogłoszeń.
 4. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:
  1. wydanie kolejnej identyfikacyjnej karty bibliotecznej Użytkownika,
  2. niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,
  3. wysłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  4. uszkodzenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
  5. usługi płatne,
  6. sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej),
  7. za wypożyczone materiały biblioteczne – w formie kaucji zwrotnej.
 5. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora Biblioteki.
 6. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu oraz wypożycza na zewnątrz.
 7. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych niepodlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
 8. Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały.
 9. W Bibliotece można korzystać z telefonów komórkowych, jednak używanie ich nie może zakłócać pracy innym Użytkownikom.
 10. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków, palenia papierosów, zażywania substancji psychotropowych i spożywania alkoholu.
 11. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie Biblioteki osobom zachowującym się agresywnie, które zagrażają bezpieczeństwu, porządkowi lub powodują dyskomfort dla innych Użytkowników spowodowany brakiem zachowania elementarnej higieny osobistej.
 12. Użytkownicy zobowiązani są pozostawiać wierzchnie okrycia w wydzielonych miejscach. Rzeczy cenne Użytkownik powinien zabrać ze sobą i osobiście sprawować nad nimi pieczę.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
 14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą w Morągu  (ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morąg). Na mocy art. 13 i 14 RODO Użytkownik ma możliwość zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, którego treść stanowi Załącznik nr 3.
§ 2
Identyfikacyjna karta biblioteczna
 1. W celu otrzymania identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów, zobowiązując się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na zobowiązaniu,
  2. okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości ze zdjęciem zawierający PESEL,
  3. podać bibliotekarzowi inne dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail itp.).
 2. Użytkownicy niepełnoletni mogą otrzymać identyfikacyjną kartę biblioteczną na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawierającego PESEL rodzica lub opiekuna prawnego. Przy zapisie do Biblioteki osoby niepełnoletniej obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest konieczna.
 3. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych i teleadresowych.
 4. Wydanie pierwszej identyfikacyjnej karty bibliotecznej jest bezpłatne.
 5. W razie utracenia lub zniszczenia identyfikacyjnej karty bibliotecznej Użytkownik otrzymuje nową kartę, za którą uiszcza opłatę w wysokości zawartej w Załączniku nr 1.
 6. Użytkownik nie ponosi opłat za wydanie kolejnej karty w przypadku zmiany nazwiska lub udokumentowanego wypadku losowego, który był przyczyną utraty karty.
 7. Zagubienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić Bibliotece, co uchroni właściciela karty przed ponoszeniem konsekwencji za jej użytkowanie przez nieuprawnioną osobę.
 8. Udostępnienie identyfikacyjnej karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela karty odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
 9. Użytkownik ma prawo tylko do jednej identyfikacyjnej karty bibliotecznej.
 10. Identyfikacyjna karta biblioteczna jest ważna przez rok od dnia zapisu Użytkownika do Biblioteki. Przedłużenie ważności karty następuje po aktualizacji danych Użytkownika na karcie zapisu oraz sprawdzeniu ich z dokumentem stwierdzającym tożsamość.
 11. Identyfikacyjna karta biblioteczna jest własnością Biblioteki.
§ 3
Odpowiedzialność Użytkownika za wypożyczone materiały biblioteczne
 1. Użytkownika obowiązuje:
  1. troskliwe obchodzenie się z udostępnionymi materiałami, m.in. zakaz podkreślania, kalkowania, pisania uwag na marginesach, używania książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu itp.,
  2. ochrona wypożyczonych materiałów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią,
  3. sprawdzenie stanu materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia, np. podkreślenia, wyrwane strony, pęknięcia, zarysowania itp. należy zgłosić bibliotekarzowi, który jest zobowiązany do ich odnotowania w uwagach odnoszących się do wypożyczanej/udostępnianej jednostki zbioru. Za braki i uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie, a nie zgłoszone uprzednio, odpowiada Użytkownik dokonujący zwrotu.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany:
  1. zapłacić odszkodowanie za zniszczone zbiory, którego wysokość określa kierownik działu, z którego wypożyczono materiały. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej zniszczonych materiałów,
  2. zapłacić odszkodowanie za zagubione zbiory, którego wysokość określa kierownik działu, z którego wypożyczono materiały. Wysokość odszkodowania określana jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej zagubionych materiałów,
  3. w przypadku odnalezienia zagubionego materiału, Użytkownik powinien zwrócić go do Biblioteki w celu zubytkowania zgodnie z przepisami. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty naliczonej zgodnie z punktem 2 b.
  4. jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonych materiałów, Użytkownik ponosi jej koszty.
 3. W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie za uszkodzone zbiory, którego wysokość określa Załącznik nr 1.
 4. Na sumy wpłacane z tytułu zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Biblioteka wystawia Użytkownikowi pokwitowanie.
 5. Użytkownik ponosi dodatkowo koszt oprawy zniszczonego lub zagubionego materiału oraz koszt kodu kreskowego (określone w Załączniku nr 1).
 6. Użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonego, zagubionego lub uszkodzonego materiału.
 7. Jeśli zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania na pisemny wniosek Użytkownika, uzupełniony dokumentem wystawionym przez uprawnione organa.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych materiałów w terminach określonych niniejszym Regulaminem. Za niedotrzymanie terminu zwrotu naliczane są opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 1.
 9. Biblioteka wysyła listem zwykłym jedno upomnienie. Jeśli Użytkownik nie reaguje na monit, Biblioteka wysyła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ostateczne wezwanie do zwrotu wypożyczonych materiałów. Wezwanie dotyczące Użytkowników nieletnich adresowane jest do rodziców lub opiekunów prawnych.
 10. Wobec Użytkowników, którzy mimo wysłanego ostatecznego wezwania nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem, Biblioteka może dochodzić roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.
§ 4
Wypożyczanie na zewnątrz
 1. Warunkiem wypożyczenia materiałów poza Bibliotekę jest posiadanie identyfikacyjnej karty bibliotecznej. Użytkownik karty jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczone na nią materiały.
 2. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych bibliotekarz ma prawo zażądać wpłacenia zwrotnej kaucji, na którą wystawia pokwitowanie.
 3. Wpłacona przez Użytkownika kaucja przepada na rzecz Biblioteki, jeśli Użytkownik nie zwróci wypożyczonych materiałów po wysłaniu upomnienia ostatecznego. Przepadek kaucji nie oznacza zaprzestania naliczania kar za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów oraz nie wyklucza naliczenia opłat za ich zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie.
 4. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć w każdym z działów i filii maksymalnie:
  1. 5 książek,
  2. 5 czasopism (za wyjątkiem bieżących numerów),
  3. 6 dokumentów audiowizualnych (filmy DVD, muzyka CD, audiobooki, gry na konsole, płyty gramofonowe, przeźrocza, kasety magnetofonowe, kasety VHS),
  4. 3 dokumenty graficzne,
  5. 2 gry planszowe.
 5. Bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli pozwala na to zasobność zbiorów.
 6. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych jednorazowo materiałów, jeśli w danym momencie istnieje duże zapotrzebowanie na wypożyczane zbiory.
 7. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeśli Użytkownik ma zobowiązania finansowe wobec Biblioteki wynikające z niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Poszczególne zbiory wypożyczane są na następujące okresy:
  1. książki – na 31 dni,
  2. książki z Czytelni dla Dorosłych – na 7 dni,
  3. czasopisma – na 31 dni,
  4. audiobooki – na 31 dni,
  5. filmy DVD – na 4 dni,
  6. muzyka CD – na 31 dni,
  7. gry na konsole – na 31 dni,
  8. płyty gramofonowe – na 31 dni,
  9. przeźrocza – na 31 dni,
  10. kasety magnetofonowe – na 31 dni,
  11. kasety VHS – na 31 dni,
  12. dokumenty graficzne – na 31 dni,
  13. gry planszowe – na 7 dni.
 9. Bibliotekarz może skrócić okres wypożyczenia materiałów, na które istnieje duże zapotrzebowanie.
 10. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zażądać zwrotu materiałów przed terminem.
 11. Użytkownik ma możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Prolongaty można dokonać dwukrotnie, maksymalnie o okres, na który dane zbiory zostały wypożyczone. Prolongaty należy dokonać osobiście lub telefonicznie w dziale lub filii, w którym wypożyczono materiały, podając numer karty identyfikacyjnej, lub samodzielnie przez Internet, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu materiału.
 12. W przypadku gdy Użytkownik ma problem z prolongatą zbiorów przez Internet, powinien niezwłocznie skontaktować się z Biblioteką. Gdy sytuacja ma miejsce w godzinach lub dniach kiedy Biblioteka jest nieczynna, Użytkownik zobowiązany jest wysłać maila na adres z opisem problemu i numerem karty identyfikacyjnej konta, którego sprawa dotyczy.
 13. Prolongata może nie być udzielona:
  1. gdy Użytkownik nie zwrócił w terminie wypożyczonych materiałów,
  2. gdy Użytkownik ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec Biblioteki,
  3. w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.
 14. Termin zwrotu wypożyczanych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest automatycznie przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 15. Użytkownik przetrzymujący wypożyczone materiały ponad termin ustalony w Regulaminie zobowiązany jest do uiszczenia opłat wymienionych w Załączniku nr 1.
 16. Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych są naliczane za każdy kolejny dzień kalendarzowy po terminie zwrotu łącznie z niedzielami i świętami.
 17. Na każdą wpłaconą sumę, Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 18. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 19. Użytkownik może za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub osobiście zrobić zamówienie na materiały wypożyczone przez innego Użytkownika podając numer karty identyfikacyjnej.
 20. Użytkownik może za pośrednictwem Internetu poza godzinami otwarcia biblioteki lub telefonicznie w godzinach otwarcia zrobić rezerwację na materiały, które są dostępne w bibliotece.
 21. Odebranie zbioru powinno nastąpić w ciągu 3 dób od momentu powiadomienia Użytkownika o możliwości odbioru. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przedłużyć termin odbioru zarezerwowanego zbioru.
 22. W razie braku poszukiwanych materiałów, Użytkownik może prosić o ich sprowadzenie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W takim wypadku ponosi koszty przesyłki zamawianych materiałów.
§ 5
Udostępnianie na miejscu
 1. Z Biblioteki na miejscu mogą korzystać wszyscy chętni, niezależnie od tego czy posiadają identyfikacyjną kartę biblioteczną.
 2. Wszyscy Użytkownicy zaznaczają swoją obecność na karcie odwiedzin, chyba że istnieje inny system ewidencji usług.
 3. Na miejscu można korzystać ze wszystkich materiałów udostępnianych przez Bibliotekę.
 4. Wykorzystane materiały Użytkownik odkłada na wyznaczone do tego miejsce.
 5. Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza, stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.
 6. Na miejscu można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich bibliotekarzowi.
§ 6
Korzystanie z Internetu i sprzętu komputerowego
 1. Biblioteka udostępnia Użytkownikom bezpłatny dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 2. Biblioteka może wprowadzić symboliczne opłaty za korzystanie ze sprzętu komputerowego.
 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze należy każdorazowo zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Zabrania się korzystania z własnego oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym.
 5. Zabronione jest korzystanie ze stron www i z materiałów własnych zawierających treści sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 6. Indywidualna sesja komputerowa może trwać 1 godzinę dziennie z możliwością przedłużenia, o ile nie ma innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 7. Wszystkie komputery udostępniane Użytkownikom wyposażone są w oprogramowanie monitorujące ruch w sieci i blokujące szkodliwe treści.
 8. Bibliotekarz ma prawo odmówić dostępu do komputera Użytkownikowi, który naruszy zasady korzystania z Internetu i/lub komputera.
 9. Użytkownik może korzystać z własnych nośników pamięci, ponosząc odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu komputerowego, powstałe w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania.
 10. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za nośniki pozostawione przez Użytkowników w napędach komputerów oraz za pliki nieusunięte przez Użytkowników z dysków twardych.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzeń Użytkownika i powiązaną z tym utratę danych powstałą w wyniku podłączenia ich do komputera udostępnionego publicznie w Bibliotece.
 12. Biblioteka w godzinach otwarcia udostępnia bezpłatnie bezprzewodowe łącze internetowe w technologii Wi-Fi. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy przy konfiguracji usługi Użytkownikom z niej korzystającym.
§ 7
Usługi płatne
 1. W Bibliotece istnieje możliwość skorzystania z usług płatnych.
 2. Opłaty pobierane za korzystanie z usług określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki (Załącznik nr 2).
 3. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, poprzez:
  1. kserokopiowanie,
  2. skanowanie i wykonywanie wydruków,
  3. skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.
 4. Za wiedzą i zgodą bibliotekarza Użytkownik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem. Czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym Użytkownikom.
 5. Bibliotekarz ma prawo odmówić skopiowania zbiorów ze względu na ich stan techniczny oraz przepisy prawa autorskiego.
§ 8
Przepisy końcowe
 1. Bezpośredni nadzór nad pracą poszczególnych działów sprawują ich kierownicy.
 2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Wobec Użytkowników naruszających zasady Regulaminu można zastosować następujące sankcje:
  1. czasowe lub całkowite pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki,
  2. skierowanie egzekucji niezwróconych materiałów bibliotecznych i opłat należnych z tytułu przetrzymania wypożyczonych materiałów do firmy windykacyjnej,
  3. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
 4. Sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Biblioteki, jego zastępca lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 6. Traci moc Regulamin z dn. 16.12.2009 r.
 7. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Dziubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-03 07:58:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-03 08:16:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-22 10:31:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »