ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulamin organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin Organizacyjny
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu zwany dalej „Regulaminem” określa:
 1. strukturę organizacyjną Biblioteki;
 2. zasady kierowania pracą Biblioteki;
 3. zakresy działania komórek organizacyjnych Biblioteki;
 4. podział zadań i obowiązków pomiędzy osoby zajmujące kierownicze i samodzielne stanowiska pracy oraz komórki organizacyjne;
 5. zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism;
 6. zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
 7. zasady kontroli wewnętrznej;
 8. zasady stanowienia przepisów wewnętrznych Dyrektora.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu;
 2. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu;
 3. Głównym Księgowym – oznacza to Głównego Księgowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu.
 
Rozdział II
Struktura organizacyjna Biblioteki
 
§ 2
 
1.   W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
 1. Dyrektor;
 2. Dział Księgowości;
 3. Dział Administracji i Obsługi;
 4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Komputeryzacji;
 6. Wypożyczalnia dla Dorosłych;
 7. Oddział dla Dzieci;
 8. Czytelnia dla Dorosłych;
 9. Filie biblioteczne;
- Filia w Bogaczewie,
- Filia w Jurkach,
- Filia w Słoneczniku,
- Filia w Żabim Rogu,
        10.Punkt Biblioteczny w Królewie.
2.   Schemat organizacyjny przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu.
3.   Symbole komórek organizacyjnych przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu.
 
§ 3
 
1.   Funkcjonowanie komórek organizacyjnych wymienionych w § 2 opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności kierowników i osób zajmujących samodzielne stanowiska.
 
§ 4
 
Szczegółowe uregulowania organizacji wewnętrznej i pracy filii określają regulaminy ustalone przez Dyrektora.
 
§ 5
 
 1. W celu realizacji określonych prac lub wykonania konkretnych zadań Dyrektor może powołać komisje, zespoły, grupy problemowe itp.
 2. Stale działającymi komisjami i zespołami Biblioteki są:
 1. Komisja ds. gromadzenia zbiorów;
 2. Komisja ds. selekcji zbiorów;
 3. Komisja ds. wyceny darów uzupełniających zbiory biblioteczne i pozostałe dary rzeczowe;
 4. Komisja ds. kontroli zbiorów (komisja skontrowa);
 5. Komisja ds. inwentaryzacji przedmiotów trwałych i nietrwałych;
 6. Komisja likwidacyjna;
 7. Komisja socjalna.
 
Rozdział III
Zasady kierowania pracą Biblioteki
 
§ 6
 
 1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem.
 2. Dyrektor realizuje zadania Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Przełożonym pracowników Biblioteki jest Dyrektor, który wobec nich, za pracodawcę, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
 4. Dyrektor wykonuje swoje funkcje przy pomocy Głównego Księgowego.
 5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia Głównego Księgowego, zgodnie z przepisami prawa.
 
 
§ 7
 
 1. Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
 2. Wykonując powierzone obowiązki, Główny Księgowy zapewnia prawidłową i terminową realizację zadań Biblioteki w zakresie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i finansach publicznych.
 3. Podczas nieobecności Dyrektora, Biblioteką kieruje w zakresie zadań finansowych, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację Główny Księgowy, a w sprawach merytorycznych i organizacyjnych osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 
§ 8
 
 1. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych Biblioteki poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki do drugiej.
 2. Dyrektor może łączyć czynności bez zmian zakresu działania poszczególnych komórek, jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych niniejszym Regulaminem.
 
§ 9
 
Do zakresu obowiązków i zadań Dyrektora należy w szczególności:
 1. organizowanie pracy Biblioteki w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;
 2. sprawowanie nadzoru i odpowiadanie za całokształt działalności Biblioteki;
 3. wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
 4. zatwierdzanie planu finansowego i decydowanie o zmianach w budżecie;
 5. prowadzenie polityki płacowej;
 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
 7. rozpatrywanie skarg i wniosków;
 8. sprawowanie nadzoru nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udzielanie informacji publicznej;
 9. występowanie do Burmistrza Morąga w sprawach organizacyjnych, finansowych i zasad działania Biblioteki.
 
§ 10
 
Do zakresu obowiązków i zadań Głównego Księgowego Biblioteki należy w szczególności:
 1. kierowanie Działem Księgowości i zapewnienie prawidłowej działalności finansowej Biblioteki;
 2. prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. opracowywanie planów finansowych oraz sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań księgowo-finansowych (bilansów), w tym opracowywanie planów usług, przychodów i wydatków;
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami rzeczowymi;
 6. analizowanie całokształtu gospodarki finansowej Biblioteki oraz zapewnienie środków finansowych niezbędnych do jej funkcjonowania;
 7. kontrasygnowanie umów mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
 8. współdziałanie z Wydziałem Oświaty i Kultury oraz z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Morągu w sprawach związanych z gospodarką finansową Biblioteki;
 9. w celu realizacji powierzonych zadań Główny Księgowy ma prawo: żądać od pracowników udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji, występować do Dyrektora z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie Biblioteki w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 
Rozdział IV
Zakresy działania komórek organizacyjnych Biblioteki
 
§ 11
 
Do zakresu obowiązków i zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1. W zakresie kierowania realizacją zadań:
 1. planowanie i organizowanie pracy wynikającej z zakresów działania podległej komórki oraz zadań określanych w planach pracy lub zlecanych mu przez Dyrektora;
 2. sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na podległą mu komórkę;
 3. sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonywanej pracy;
 4. przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Dyrektora;
 5. przedstawianie Dyrektorowi informacji o problemach i potrzebach związanych z realizacją działań i funkcjonowaniem podległej komórki;
 6. bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez Dyrektora;
 7. opiniowanie merytoryczne dokumentów finansowych kierowanych do księgowości dotyczących zadań określonej komórki.
2. W zakresie spraw organizacji i rozwoju komórki organizacyjnej:
 1. opracowywanie programów dotyczących kierunków pracy;
 2. składanie propozycji rozwiązywania problemów lub wprowadzania zmian w organizacji komórki;
 3. wnioskowanie o dokonanie uzasadnionych zmian w regulaminach obowiązujących w Bibliotece;
 4. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów poprzez opracowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne na rozwój Biblioteki;
3. W zakresie spraw kadrowych:
 1. sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem obowiązujących przepisów przez podległych pracowników;
 2. przysposabianie nowych pracowników do objęcia określonych stanowisk pracy;
 3. występowanie z inicjatywą wpływającą na warunki pracy.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność zarówno za skutki podjętych decyzji, jak również zaniechania podjęcia decyzji, gdy sytuacja tego wymagała.
 
§ 12
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Działu Administracji i Obsługi należy w szczególności:
 1. obsługa sekretariatu;
 2. prowadzenie składnicy akt;
 3. prowadzenie akt osobowych;
 4. sporządzanie harmonogramu czasu pracy;
 5. organizowanie i prowadzenie kasy Biblioteki, w tym sporządzanie raportów kasowych;
 6. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Biblioteki i samodzielnych stanowisk pracy w materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań;
 7. prowadzenie ewidencji przedmiotów o niskiej wartości;
 8. dbałość o właściwą eksploatację budynków, pomieszczeń i urządzeń Biblioteki, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w budynku Biblioteki;
 9. współpraca z innymi działami Biblioteki oraz z policją, strażą miejską i innymi służbami porządkowymi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania zadań Biblioteki;
 10. prowadzenie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów BHP;
 11. prowadzenie sprawozdawczości z pracy działu.
 
§ 13
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Działu Księgowości należy w szczególności:  
 1. organizacja przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
 2. planowanie i nadzorowanie wszelkich rozliczeń finansowych;
 3. organizowanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku Biblioteki;
 4. dokonywanie wszelkich operacji rachunkowych i kasowych zgodnie z obowiązującymi   przepisami;
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych o wysokiej wartości oraz ich amortyzacji;
 6. prowadzenie egzekucji należności dłużników Biblioteki;
 
§ 14
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności:
 1. gromadzenie wydawnictw ciągłych, zwartych i zbiorów specjalnych do komórek organizacyjnych Biblioteki i filii bibliotecznych;
 2. opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki;
 3. uczestniczenie w pracach związanych z selekcją zbiorów we wszystkich działach udostępniania i filiach bibliotecznych;
 4. udzielanie pracownikom Biblioteki informacji i porad w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów;
 5. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad filiami i punktami bibliotecznymi;
 6. ewidencjonowanie zbiorów oraz dokumentowanie ubytków;
 7. dokonywanie zmian w katalogu centralnym, powodowanym dopływem nowości i innymi odgórnymi zaleceniami;
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych i merytorycznych;
 9. przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów;
 10. współpracowanie z innymi działami Biblioteki oraz z księgarniami, hurtowniami, bibliotekami innych sieci i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów;
 11. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów poprzez przygotowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne na rozwój Biblioteki.
 
§ 15
 
Do zakresu obowiązków i zadań Informatyka będącego na Samodzielnym Stanowisku ds. Komputeryzacji należy w szczególności:
 1. projektowanie, koordynowanie automatyzacji procesów bibliotecznych, utrzymywanie bazy danych (w tym zabezpieczenie bazy danych);
 2. organizowanie dostępu do Internetu, lokalnej sieci komputerowej i dbanie o jej zabezpieczenie;
 3. sprawowanie opieki technicznej nad stroną internetową Biblioteki;
 4. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. koordynowanie polityką ochrony danych osobowych;
 6. prowadzenie dokumentacji sprzętu i oprogramowania, instalowanie nowych programów;
 7. opracowywanie instrukcji niezbędnych do prawidłowego wykorzystania sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 8. podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzbogacania Biblioteki w sprzęt komputerowy i oprogramowanie poprzez opracowywanie wniosków do fundacji, programów ministerialnych itp.;
 9. wdrażanie technik komputerowych na stanowiskach pracy wskazanych przez Dyrektora Biblioteki;
 10. bieżąca obsługa sprzętu komputerowego Biblioteki, serwera, kont użytkowników;
 11. archiwizowanie i ochrona antywirusowa zasobów komputerowych Biblioteki;
 12. koordynowanie budowy katalogów zbiorów i administrowanie bazami danych Biblioteki;
 13. uaktualnianie oprogramowania, zarządzanie licencjami, prowadzenie dokumentacji sprzętu, sieci i oprogramowania;
 14. dbanie o dobry stan techniczny sprzętu i bezpieczeństwo informacji;
 15. udzielanie pomocy pracownikom i użytkownikom przy obsłudze programów zainstalowanych dla potrzeb Biblioteki, szkolenie w podstawowym zakresie pracowników pracujących przy komputerach;
 16. realizowanie zakupów przez Internet na potrzeby działalności Biblioteki;
 17. informowanie na bieżąco Dyrektora o problemach, nieprawidłowościach itp. w zakresie komputeryzacji.
 
§ 16
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Wypożyczalni dla Dorosłych należy w szczególności:
 1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 2. opracowanie techniczne zbiorów i ich konserwacja;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby biblioteczne, katalogi i Internet;
 4. systematyczne kontrolowanie prawidłowego układu zbiorów na półkach;
 5. uzupełnianie katalogu komputerowego o dane biblioteczne działu;
 6. prowadzenie selekcji zbiorów;
 7. aktywny udział w skontrum;
 8. udział w zakupie zbiorów;
 9. prowadzenie statystyk oraz przygotowywanie sprawozdawczości z działu;
 10. egzekwowanie zwrotów zbiorów od użytkowników;
 11. prowadzenie działań promocyjnych;
 12. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów poprzez przygotowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne;
 13. współpraca z innymi działami i filiami Biblioteki, z bibliotekami innych sieci, z organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki;
 14. prowadzenie zajęć dla użytkowników Biblioteki z zakresu przysposobienia czytelniczego, konkursów itp.;
 15. prowadzenie galerii bibliotecznej, która stanowi zorganizowaną przestrzeń wystawienniczą w obrębie działu, służącą realizacji założeń strategicznego programu promocji Biblioteki, jej wizerunku i usług w szerokim kontekście twórczym, artystycznym i medialnym. Działalność  Galerii Bibliotecznej nadzoruje i koordynuje kierownik działu;
 16. obsługa użytkowników niepełnosprawnych poprzez prowadzenie akcji „Książka do domu”.
 
§ 17
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Oddziału dla Dzieci należy w szczególności:
 1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 2. opracowanie techniczne zbiorów i  ich konserwacja;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby biblioteczne, katalogi i Internet;
 4. systematyczne kontrolowanie prawidłowego układu zbiorów na półkach;
 5. uzupełnianie katalogu komputerowego o dane biblioteczne działu;
 6. prowadzenie selekcji zbiorów;
 7. aktywny udział w skontrum;
 8. udział w zakupie zbiorów;
 9. prowadzenie statystyk oraz przygotowywanie sprawozdawczości z działu;
 10. egzekwowanie zwrotów zbiorów od użytkowników;
 11. prowadzenie działań promocyjnych;
 12. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów poprzez przygotowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne;
 13. współpraca z innymi działami i filiami Biblioteki, z bibliotekami innych sieci, z organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi instytucjami w zakresie realizacji działań statutowych Biblioteki;
 14. prowadzenie zajęć dla użytkowników Biblioteki z zakresu przysposobienia czytelniczego, konkursów, warsztatów, lekcji bibliotecznych, zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży itp.
 
§ 18
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Czytelni dla Dorosłych należy w szczególności:
 1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 2. opracowanie techniczne zbiorów i ich konserwacja;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby biblioteczne, katalogi i Internet;
 4. systematyczne kontrolowanie prawidłowego układu zbiorów na półkach;
 5. uzupełnianie katalogu komputerowego o dane biblioteczne działu;
 6. prowadzenie selekcji zbiorów;
 7. aktywny udział w skontrum;
 8. udział w zakupie zbiorów;
 9. prowadzenie statystyk oraz przygotowywanie sprawozdawczości z działu;
 10. egzekwowanie zwrotów zbiorów od użytkowników;
 11. prowadzenie działań promocyjnych;
 12. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów poprzez przygotowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne;
 13. współpraca z innymi działami i filiami Biblioteki, z bibliotekami innych sieci, z organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej Biblioteki;
 14. prowadzenie zajęć dla użytkowników Biblioteki z zakresu przysposobienia czytelniczego, konkursów itp.;
 15. prowadzenie usług płatnych (xero, odsprzedaż drobnych artykułów biurowych, drukowanie, laminowanie itp.);
 16. prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 
§ 19
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników filii bibliotecznych należy w szczególności:
 1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 2. opracowanie techniczne zbiorów i ich konserwacja;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby biblioteczne, katalogi i Internet;
 4. systematyczne kontrolowanie prawidłowego układu zbiorów na półkach;
 5. uzupełnianie katalogu komputerowego o dane biblioteczne filii;
 6. prowadzenie selekcji zbiorów;
 7. aktywny udział w skontrum;
 8. udział w zakupie zbiorów;
 9. prowadzenie statystyk oraz przygotowywanie sprawozdawczości z filii;
 10. egzekwowanie zwrotów zbiorów od użytkowników;
 11. prowadzenie działań promocyjnych;
 12. podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji projektów poprzez przygotowywanie wniosków o dotacje zewnętrzne;
 13. współpraca z innymi filiami i działami Biblioteki, bibliotekami innych sieci, z organizacjami pozarządowymi, mediami i innymi instytucjami w zakresie realizacji działań statutowych Biblioteki;
 14. prowadzenie zajęć dla użytkowników Biblioteki z zakresu przysposobienia czytelniczego, konkursów itp.
 
§ 20
 
Do zakresu obowiązków i zadań pracowników Punktu bibliotecznego należy w szczególności:
 1. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o zasoby biblioteczne, katalogi i Internet;
 3. prowadzenie statystyk oraz przygotowywanie sprawozdawczości z Punktu bibliotecznego;
 4. systematyczne kontrolowanie prawidłowego układu zbiorów na półkach;
 5. prowadzenie statystyk oraz przygotowywanie sprawozdawczości z Punktu bibliotecznego;
 6. egzekwowanie zwrotów zbiorów od użytkowników;
 7. prowadzenie działań promocyjnych;
 8. współpraca z innymi działami i filiami Biblioteki, z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie realizacji działań statutowych Biblioteki.
 
Rozdział V
Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism
 
§ 21
 
 1. Umowy w imieniu Biblioteki zawiera Dyrektor.
 2. Dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Biblioteki podpisuje Dyrektor.
 3. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Główny Księgowy.
 4. Dyrektor ponadto:
 1. podpisuje dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki;
 2. wydaje zarządzenia, pisma, instrukcje w ramach posiadanych kompetencji;
 3. zatwierdza dokumenty księgowe.
 
§ 22
 
W granicach indywidualnego pisemnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mogą podpisywać pracownicy.
 
§ 23
 
Wewnętrzną korespondencję o charakterze informacyjnym między komórkami Biblioteki mogą podpisywać pracownicy na podstawie ustnego upoważnienia Dyrektora.
 
§ 24
 
Przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz
z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy, przedkładają do podpisu Dyrektorowi.
 
 
§ 25
 
Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych reguluje Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych opracowana przez Głównego Księgowego.
 
§ 26
 
 1. Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna.
 2. Całokształt spraw związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, kolportowaniem przychodzącej i wychodzącej korespondencji do/z Biblioteki należy do Pracownika Administracji, który ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za ich właściwe prowadzenie.
 3. Komórki organizacyjne Biblioteki załatwiają korespondencję dotyczącą zakresu ich działalności, za pośrednictwem Działu Administracji i Obsługi.
 
Rozdział VI
Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
 
§ 27
 
Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 10.00 – 12.00  
 
§ 28
 
Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski w sprawach, których dotychczasowy sposób załatwienia budzi zastrzeżenia.
 
§ 29
 
Dyrektor udziela odpowiedzi na skargi i wnioski.
 
§ 30
 
Skarga nie może być przekazana do załatwienia komórce organizacyjnej lub pracownikowi, jeżeli zawarte w niej zarzuty dotyczą ich działalności. Pracownicy lub komórki organizacyjne, których działalności dotyczy skarga mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność skargi.
 
§ 31
 
Konsekwencje służbowe wobec pracowników winnych nieterminowego lub niewłaściwego załatwienia skargi wyciąga Dyrektor.
 
§ 32
 
Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz pisma dotyczące tych zagadnień rejestruje Pracownik Administracji w odrębnym rejestrze.
 
§ 33
 
Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Rozdział VII
Zasady kontroli wewnętrznej
 
§ 34
 
1. Kontrolę wewnętrzną sprawują: Dyrektor i Główny Księgowy.
2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:
 1. prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególne komórki Biblioteki i pracowników;
 2. zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Biblioteki i regulaminami wewnętrznymi;
 3. przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.
3. Stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanej komórki.
4. Kontrole planowane przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez osoby upoważnione do ich przeprowadzania, zatwierdzonym przez Dyrektora Biblioteki.
5. Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Biblioteki, określając przedmiot i zakres kontroli.
6. Kontrole zewnętrzne prowadzone przez uprawnione organy odnotowywane są w księdze kontroli prowadzonej przez Pracownika Administracji, po uprzednim zgłoszeniu kontroli i okazaniu upoważnienia Dyrektorowi Biblioteki.
 
Rozdział VIII
Zasady stanowienia przepisów wewnętrznych Dyrektora
 
§ 35
 
Dyrektor wydaje przepisy wewnętrzne w formie zarządzeń, pism, instrukcji w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych, a także w celu ukierunkowania działalności podległych komórek organizacyjnych.
 
§ 36
 
Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymują adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu.
Odpowiedzialnymi za ich rozesłanie są komórki organizacyjne, w których opracowany był projekt.
 
§ 37
 
Pracownik Administracji kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji Dyrektora i prowadzi ich ewidencję.
 
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
 
§ 38
 
Szczegółowe obowiązki i odpowiedzialność pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności na zajmowanym stanowisku pracy.
 
 
§ 39
 
Sprawy niewymienione w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych, są przydzielone przez Dyrektora do załatwienia komórce, której zakres działania jest najbardziej zbliżony do charakteru danej sprawy.
 
§ 40
 
Sprawy związane z ochroną danych osobowych regulują przepisy o ochronie danych osobowych oraz zarządzenia i instrukcje Dyrektora wydane w tej sprawie.
 
§ 41
 
 1. Wszyscy pracownicy Biblioteki  mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Każdy pracownik stwierdza własnym podpisem fakt zapoznania się z treścią.
 3. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 4. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Burmistrza Morąga.
 
§ 42
 
Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1: Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu.
 2. Załącznik nr 2: Symbole komórek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Dziubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Dziubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-20 12:14:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-20 12:16:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-20 12:42:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »