ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Morągu, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną z chwilą uzyskania wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Morąga.
3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Morąg.
4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu, ul. Ogrodowa 16, 14-300 Morąg, tel. (089) 757 43 76, NIP 741-14-86-580.
§ 2. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Morąg, zwana dalej Organizatorem.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
3. Biblioteka działa na terenie Gminy Morąg. Biblioteka może również działać na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.
§ 3. Celem Biblioteki jest zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej, jej upowszechnianie oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych przede wszystkim mieszkańców Gminy Morąg.
§ 4. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o Morągu i miejscowościach Gminy Morąg oraz dokumentowanie ich dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) popularyzacja książki i czytelnictwa;
5) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury oraz osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.
2. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) kserowania, drukowania i skanowania;
2) bindowania i laminowania;
3) nagrywania obrazu i dźwięku;
4) sprzedaży drobnych artykułów biurowych, takich jak np. koszulki biurowe, płyty CD, koperty, papier drukarkowy, związanych z usługami wymienionymi w pkt. 1-3;
5) regeneracji płyt CD/DVD/Blu-ray;
6) przesyłania wiadomości za pomocą telefaksu;
7) przepisywania tekstu;
8) udostępniania Internetu;
9) udostępniania miejsca na reklamy;
10) wynajmowania pomieszczeń;
11) sprzedaży książek podczas imprez popularyzujących czytelnictwo;
12) opłat za korzystanie z toalety.
§ 5. 1. Biblioteką zarządza Dyrektor Biblioteki, który odpowiada za całość spraw związanych z prawidłowym jej funkcjonowaniem, realizacją jej zadań oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje Burmistrz Morąga na okres pięciu lat, po wcześniejszym przeprowadzeniu konkursu.
3. Uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Dyrektora Biblioteki wykonuje Burmistrz Morąga.
§ 6. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, administracyjnych i obsługowych.
2. Przełożonym pracowników Biblioteki jest Dyrektor Biblioteki, który wobec nich, za pracodawcę, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
§ 7. 1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wypożyczalnia dla Dorosłych;
2) Oddział dla Dzieci;
3) Czytelnia dla Dorosłych;
4) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
5) Dział Administracji i Obsługi;
6) Dział Księgowości.
2. Bibliotece są podporządkowane organizacyjnie następujące filie biblioteczne:
1) Filia w Bogaczewie, Bogaczewo 42, 14-300 Morąg;
2) Filia w Jurkach, Jurki 55A, 14-300 Morąg;
3) Filia w Słoneczniku, Słonecznik 30, 14-300 Morąg;
4) Filia w Żabim Rogu, Żabi Róg 115A, 14-300 Morąg.
3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii przez Burmistrza Morąga oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§ 8. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę na zasadach określonych w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą z:
1) dotacji podmiotowej i dotacji celowych Organizatora;
2) przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 4 ust. 2;
3) przychodów ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
5) środków otrzymywanych z innych źródeł.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.
§ 9. Zmiany statutu dokonuje Organizator w trybie właściwym dla jego nadania.
 
 
UCHWAŁA OGŁASZAJĄCA STATUT
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Dziubińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Dziubińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-06 11:00:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-06 11:55:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-06 11:55:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1906 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »